شرایط پیش ثبت نام سال تحصیلی 1403-1404

در درون هر دانه یک نهال بزرگ نهفته است دانش‌آموزان با باورهای درست و متکی بر توانایی خود جهان امروز را می سازند آنها همان دانه های دیروز و نهال در حال رشد امروزند.

دبستان الف آفرین برای سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰4 در پایه های پیش دبستانی اول تا پنجم ثبت نام می نماید

ضوابط پذیرش دانش آموزان پیش دبستانی و اول

  • انجام ارزیابی و غربالگری
  • بررسی رسش رشدی متناسب با سن دانش آموز
  • بررسی سلامت جسمانی و روانی
  • مهارتهای فردی و اجتماعی

ضوابط پذیرش میان پایه

  • سنجش و ارزیابی آموزشی- شناختی
  • بررسی رسش رشد متناسب با سن دانش آموز
  • بررسی مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموز

کیف در مدرسه

در این طرح دانش آموزان مستقل درجهت ارتقای سطح توان علمی و فردی ومشارکت درفعالیت های تحقیقاتی وپژوهشی در کنار رشد مهارت‌های فردی خویش تلاش خواهند کرد.

با اجرای طرح کیف در مدرسه فرزندان فرصت بیشتری برای انجام امور شخصی و مسئولیت پذیری در خانه را می یابند و والدین نیز می توانند ابراز مهر و محبت ابراز مهر و محبت و ایجاد روابط سالم با او بپردازند